Αναπτυξιακός Νόμος

Όταν ακούμε για Αναπτυξιακό Νόμο, το μυαλό μας σίγουρα πηγαίνει καταρχήν σε μία μεγάλη γραφειοκρατία, σε καθυστερήσεις πληρωμών και φυσικά σε ελέγχους με ένα σύστημα παρωχημένο και εκτός αναπτυξιακής λογικής!

Πέρασαν αρκετά χρόνια για να αντληφθεί το κράτος και το αρμόδιο Υπουργείο, ότι Ανάπτυξη και Γραφειοκρατία δεν μπορούν να συμβαδίσουν!

Ετσι, το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», φαίνεται να έχει απαγκιστρωθεί από τις «αγκυλώσεις» του χθες και να βαδίζει ολοταχώς και συμπορευόμενο με την ψηφιακή επιτάχυνση και προσαρμογή πολλών υπηρεσιών εμπλεκομένων στο όλο σύστημα.

Αυτό σημαίνει πιο ουσιαστική δουλειά, για εμάς τους μελετητές επενδυτικών προγραμμάτων για λογαριασμό του πελάτη μας και πιο άμεσο και καλύτερο αποτέλεσμα για τον επενδυτή που αποφασίζει να προχωρήσει σε μία νέα επένδυση ή να εκσυγχρονίσει την ήδη υφιστάμενη!

Σημειώστε τα εξής και διαβάστε το παρακάτω κείμενο, που αποτελεί μία ουσιαστική περίληψη ενός πολυσέλιδου σχεδίου του νόμου:

-Αυξάνεται η επιχορήγηση από το 50 στο 80% ανάλογα με την πρόταση της επένδυσης

-Αυξάνεται ο κατάλογος των επιχειρήσεων που μπορούν να πάρουν μέρος

-Αυξάνεται ο κατάλογος επιχορηγούμενων δράσεων, δηλαδή επιδοτούνται και νέες μορφές επενδύσεων!

 Σκοπός 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στο δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου του 2022.

Ο Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει  τον Νόμο 4399/16 περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελεί, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Στόχος είναι  να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, ο νέος Αναπτυξιακός εισάγει δώδεκα νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων  σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

 

Ενισχύσεις / Ποσοστά Επιδότησης

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 θα είναι αυξημένες  μέχρι  25%, σε σχέση με ότι ισχύει σήμερα.

Με τα νέα δεδομένα, τα Ποσοστά Επιδότησης θα διαμορφώνονται, δυνητικά, έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Τα παραπάνω προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες προσδιορίζουν ένα πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027.

Ενόψει σημαντικών αλλαγών  που επίκεινται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με την εισαγωγή του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τη θέση σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, καθίσταται επιτακτική  η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης των ρυθμίσεων του Αναπτυξιακού Νόμου προκειμένου να αποτυπώνει τους νέους στόχους και τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις για την ελληνική οικονομία, όπως έχουν καθοριστεί  στο Σχέδιο Ανάπτυξης και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αξιοποίηση των νέων καθεστώτων ενίσχυσης από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.  Και βέβαια να συμβάλει, συνδυαστικά με τις λοιπές μορφές χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, στην ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, προσελκύοντας επενδύσεις, που θα προωθούν πέραν της γενικής επιχειρηματικότητας, τον ψηφιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την έρευνα και καινοτομία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων,  τη δημιουργία περισσότερων και πιο εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, και γενικότερα την αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου της οικονομίας παράλληλα με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο.

 Βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού Ελλάδα 2.0 είναι:

  • Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 80% του προϋπολογισμού της. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, που έφτανε έως και το 55% και μόνο σε λίγες περιπτώσεις όπως στην Αγροτοδιατροφή και την Πληροφορική (12 κατηγορίες) κι μέχρι 3εκ €. Τας υπόλοιπα έπαιρναν το 70% της επιδότησης. 
  • Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. Ευρώ ανά επένδυση. Η σημαντική αύξηση της ενίσχυσης θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε σχέση με το παρελθόν, επωφελούμενοι από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν  καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός του νόμου είναι:

  1. i) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας.
  2. ii) Η αύξηση της απασχόλησης.

iii) Η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων

  1. iv) Η τεχνολογική αναβάθμιση.
  2. v) Η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding).
  3. vi) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

vii) Η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων.

viii) Η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας.

  1. ix) Η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών
  2. x) Η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Σημαντικό ρόλο έχουν και τα σχέδια όπου γίνεται η χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0». Επίσης, στοχεύονται και όσες επενδύσεις αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όλα όσα α) αναβαθμίζουν τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες. β) Εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες. γ) Συνδυάζουν μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
Σκοπός του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν: α)Σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. β) Υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
3. Νέο Επιχειρείν
Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ενισχύει τα σχέδια νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων. Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
Στόχος του εν λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη. Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όλα όσα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
Σκοπός του εν λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ενισχύει τα επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων / υπηρεσιών τους.
9. Τουρισμός
Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: α. Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, β. παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχή σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα. γ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Το εν λόγω καθεστώς, στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.
11. Μεγάλες επενδύσεις
Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ενισχύει μεγάλα επενδυτικά σχέδια που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων, και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. Μέσω αυτών των σχεδίων: i) Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας. ii) Βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών. iii) Καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας. iv) Διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.
13. Επιχειρηματικότητα 360ο
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Όλα αυτά, μπορεί για εσάς να αποτελούν θεωρία, για εμάς όμως είναι μπορούν να γίνουν πράξη, γιατί έχουμε τη γνώση, την εμπειρία αλλά και την τόλμη να σχεδιάσουμε την πιο καινοτόμα επενδυτική πρόταση.

Μπορούμε και προτείνουμε λύσεις αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, που σήμερα δίνουν μάχη επιβίωσης, μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση και μία υγειονομική διετή ταλαιπωρία λόγω της πανδημίας.

Ξέρουμε και είμαστε σε θέση να επανασχεδιάσουμε το μέλλον, με εσάς για εσάς!

Τηλεφωνήστε για να ενημερωθείτε: 2811 302180 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2811 302 180 ή στείλτε μας email στο epixeirisiaki@gmail.com

 
 
error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!
Call Now ButtonΚαλέστε μας